octombrie 11, 2014

Pichetare M.D.R.A.P octombrie 2014

Ordonanta Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum și a Metodologiei de acreditare ,a furnizorilor de servicii sociale, cu modificările ulterioare, sau acordarea serviciilor sociale in condiții care ar putea conduce la încălcarea grava a drepturilor persoanelor beneficiare, valabilitatea acestuia încetează de drept, în baza propunerii de retragere a acreditarii întocmita de inspectorii sociali.

(2) Prevederile alin.(1) se aplica și în situația în care furnizarea serviciilor sociale se realizează în baza certificatului de acreditare a furnizorului de servicii sociale eliberat potrivit prevederilor Legii nr. 197/2012, cu modificările ulterioare, dar nu a fost eliberata înca licența de funcționare a serviciului social furnizat.
Art. IX — Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 05 martie 2014 și Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicata, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 22 noiembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta ordonanța de urgenta, se vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea 1, dandu-se textelor o noua numerotare.

Art. X – In anul 2014, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgenta, prin derogare de la prevederile art. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările ai completările ulterioare, din Fondul de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat și pentru finanțarea unor cheltuieli aferente obligațiilor de plata care nu pot fi asigurate din bugetul aprobat.

Art. XI – Legea politiei locale nr. 155 din 12 iulie 2010, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 din 15 iulie 2010, republicata, se modifica și se completează, după cum urmează: Dupa articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 351, cu următorul cuprins:

Art. 351— începând cu 1 ianuarie 2015, autoritățile administrației publice locale pot acorda ii limita bugetului. aprobat, prin hotărâre a consiliului local, norma de hrana polițiștilor locali conform prevederilor
Ordonanței (guvernului nr. 26 din 22 iulie 1994, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 29 iulie 1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 143 din 31 decembrie 1994, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 31 decembrie 1994.”

Art. XII – La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgenta se abroga: a) Legea nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii și tinerii ocrotiți de serviciile publice specializate pentru. protecția copilului, mamele protejate în centre maternale, precum și copiii.

 

 

SHARE:
Evenimente 0 Replies to “Pichetare M.D.R.A.P octombrie 2014”