Drepturi salariale

SINDICATUL POLITISTILOR LOCALI BISTRITA

BISTRITA, str.PIATA CENTRALA NR.2

Nr. __23__/_01.09.2014

Către:

TRIBUNALUL BISTRITA– NASAUD

Secţia contencios administrativ şi fiscal

DOMNULE PREŞEDINTE,

SINDICATUL POLITISTILOR LOCALI BISTRITA cu sediul în Bistrita, Piata Centrala nr.2 , camera 13 Judeţul Bistrita-Nasaud, tel/fax:0263-239376, ,CUI 31621032, reprezentat prin preşedinte, Georgiu Ioan Cristian,

În numele şi pentru funcţionarii publici – politisti locali , menţionaţi în listele de împuterniciri anexate, membri ai Sindicatului POLITISTILOR LOCALI BISTRITA, în temeiul prevederilor art. 28 din Legea sindicatelor nr. 62/2011, formulăm prezenta

cerere de CHEMARE ÎN JUDECATĂ

prin care solicităm obligarea

  1. pârâtului POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI BISTRITA, cu sediul în Bistrita, str. Piata Centrala nr.2, judeţul Bistrita-Nasaud: 0263/239376, reprezentată de director Frandes Florin

  2. Primarul municipiului Bistrita , cu sediul in Bistrita , Piata Centrala nr.6 , judetul Bistrita-Nasaud

  3. Consiliul Local al municipiului Bistrita , cu sediul in Bistrita , Piata Centrala nr.6 , judetul Bistrita -Nasaud

Prin hotărârea pe care veţi binevoi a o pronunţa vă solicităm:

1. obligarea pârâtei de rangul I la calculul şi plata despăgubirilor băneşti stabilite ca diferenţă între salariul de care ar fi trebuit să beneficieze reclamanţii prin raportare la principiile de bază regăsite în Legea nr. 284/2010, art. 2 din Legea nr. 285/2010 precum si ca urmare a eliminarii posibilitatii de a avansa in interiorul treptelor şi drepturile efectiv plătite de pârât începând cu 01.01.2011 şi în continuare, pe toată perioada în care reclamanţii sunt salariaţi ai unităţii pârâte

2. obligarea paratei de rangul I la actualizarea sumelor prevăzute la petitul 1 al prezentei acţiuni cu indicele de inflaţie aferent perioadei de la care trebuiau acordate drepturile solicitate şi până la data plăţii lor efective,

3.obligarea paratilor de rangul 2 si 3 respectiv Primarul municipiului Bistrita si Consiliul Local al municipiului Bistrita sa aprobe , respectiv sa aloce Politiei Locale a municipiului Bistrita diferentele care se cuvin pe perioada 1 ianuarie 2011 pina la zi.

motivele cererii:

Prin modul în care au fost stabilite salariile, au fost încălcate următoarele principii de bază care sunt enunţate de Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice:

I. PRINCIPIUL REGLEMENTĂRII UNUI SISTEM UNITAR DE SALARIZARE:

Acest principiu este consacrat expres în art. 1 alin-(1) din Legea 284/2010 după cum urmează Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem unitar de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar platit din bugetul general consolidat al statului.”

II. PRINCIPIILE ECHITĂŢII ŞI COERENŢEI ÎN STABILIREA DREPTURILOR SALARIALE.

Reglementarea principiilor mai sus enunţate se regăseşte în art. 3 din Legea nr. 284/2010, după cum urmează:

Art. 3. – Sistemul de salarizare reglementat prin prezenta lege are la baza urmatoarele principii:…

 c) ECHITATE ŞI COERENŢĂ, prin crearea de oportunitati egale si remuneratie egala pentru munca de valoare egala, pe baza principiilor si normelor unitare privind stabilirea si acordarea salariului si a celorlalte drepturi de natura salariala ale personalului din sectorul bugetar.”

III. PRINCIPIUL RESPECTĂRII IERARHIEI ŞI AL DIFERENŢIERII SALARIILOR DE BAZĂ ÎN FUNCŢIE DOAR DE CRITERIILE STABILITE PRIN LEGE

Dispoziţia legală în care se regăseşte acest principiu este cuprinsă în art. 5 şi 9 din Legea nr. 284/2010:

Art. 5. – Reglementarile din cuprinsul prezentei legi au ca scop urmatoarele:………..

c) realizarea ierarhiei salariilor de baza, a soldelor functiilor de baza/salariilor functiilor de baza si a indemnizatiilor lunare de incadrare, atat intre domeniile de activitate, cat si in cadrul aceluiasi domeniu, are la baza evaluarea posturilor, diferentierea facandu-se in functie de urmatoarele criterii:

cunostinte si experienta;

complexitate, creativitate si diversitatea activitatilor;

judecata si impactul deciziilor;

influenta, coordonare si supervizare;

contacte si comunicare;

conditii de munca;

incompatibilitati si regimuri speciale;

  e) diferentierea salariilor de baza, a soldelor functiilor de baza/salariilor functiilor de baza si a indemnizatiilor lunare de incadrare in functie si de nivelul la care se presteaza activitatea: central, teritorial si local.

Art. 9.(1) Sistemul de salarizare reglementeaza remunerarea personalului din sectorul bugetar in raport cu responsabilitatile postului, munca depusa, cantitatea si calitatea acesteia, importanta sociala a muncii, conditiile concrete in care aceasta se desfasoara, rezultatele obtinute, precum si cu criteriile prevazute la art. 5 lit. c).”

Ca un corolar al tuturor celor mai sus enunţate, este clar că intenţia legiuitorului a fost următoarea – Stabilirea unitară a salariilor funcţionarilor publici care îşi desfăşoară activitatea în cadrul aceluaşi angajator, in funcţie de gradul profesional deţinut, serviciul unde îşi desfăşoară activitatea, şi experienţa profesională dobândită (vechimea în muncă).

Sau şi mai succint, toţi funcţionarii publici din cadrul aceluaşi tip de serviciu, care au acelaşi grad profesional şi aceiaşi vechime în muncă AU SALARII EGALE (spre exemplu, toţii funcţionarii publici care au gradul profesional superior, care au vechime în activitate egală să aibă salariu egal).

Din pacate an de an, incepând cu 01.01.2011, au fost elaborate norme de aplicare care nu se apropie sub nicio formă de aplicarea unitară a legii, de intenţia nobilă de creare a unui sistem unitar de salarizare; dimpotrivă apariţia normelor de aplicare au condus la adâncirea discrepanţelor salariale dintre funcţionari publici încadraţi în acelaşi grad, cu aceiaşi vechime în muncă şi care prestează aceiaşi muncă potrivit fişei postului.

Suplimentar, a fost abrogat art. 67 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, articol care prevedea dreptul funcţionarilor publici de a avansare în treptele profesionale.

Treptele profesionale desfiinţate aveau însă şi o componentă salarială, respectiv salariul funcţionarului public era diferenţiat în interiorul gradului profesional în funcţie şi de treapta profesională deţinută:

Contrar principiilor stabilite prin Legea nr. 284/2010, salariaţii funcţionari publici care au promovat începând cu 01.01.2011 în gradele profesionale superiore au fost discriminaţi în sensul stabilirii unor drepturi salariale cu mult mai reduse decât drepturile salariale cuvenite unui alt funcţionar public încadrat pe o funcţie similară.

În concret, potrivit art. 2 din Legea nr. 285 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice publicată în Monitorul Oficial nr. 878 din 28 decembrie 2010 „ în anul 2011, pentru personalul nou-încadrat pe funcţii, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel, precum şi pentru personalul promovat în funcţii sau în grade, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare din instituţia/autoritatea publică în care acesta este încadrat”.

În pofida acestei reglementări extrem de clare, reclamanţillor li s-a stabilit în mod nelegal un salariu mult mai mic (atât din perspectiva salariului de bază, cât şi din perspectiva sporurilor care rămân în afara bazei) decât cel prevăzut de art. 2 din Legea nr. 285 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice.

Unitatea pârâtă a procedat la stabilirea greşită a salariilor reclamanţilor reţinând în mod nelegal incidenţa prevederilor Secţiunii III Angajarea, promovarea şi avansarea personalului, punctul B din Ordinul MMFPS nr. 42/13 ianuarie 2011 şi OMFP nr. 77/14 ianuarie 2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, care dispunea:

În anul 2011, pentru personalul nou-încadrat pe funcţii, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel, precum şi pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare din instituţia/autoritatea publică în care acesta este încadrat(..) în cazul funcţionarilor publici nou-încadraţi sau promovaţi, nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare este cel corespunzător treptei 3 de salarizare utilizate în anul 2010. (…);”

Ulterior, au apărut şi alte norme de aplicare anuale, date în executarea Legii nr. 284/2010, acte normative care au preluat această modalitate eronată de construire a salariului, prin raportare la treapta 3 de salarizare utilizată în anul 2010.

Potrivit art. 14 alin (1) din Legea 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare, “Sunt funcţionari publici de execuţie din clasa I persoanele numite în următoarele funcţii publice generale: consilier, consilier juridic, auditor, expert, inspector, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora”.

În conformitate cu art. 2 din Legea nr. 285 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice publicată în Monitorul Oficial nr. 878 din 28 decembrie 2010 „ în anul 2011, pentru personalul nou-încadrat pe funcţii, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel, precum şi pentru personalul promovat în funcţii sau în grade, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare din instituţia/autoritatea publică în care acesta este încadrat”.

În atare condiţii, stabilirea unor salarii pentru reclamanţi la un nivel inferior celui stabilit de art. 2 din Legea nr. 285 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, este nelegală.

Totodată, potrivit art. 78 din Legea nr. 24 Republicată din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative „Ordinele, instrucţiunile şi alte asemenea acte, trebuie să se limiteze strict la cadrul stabilit de actele pe baza şi în executarea cărora au fost emise şi nu pot conţine soluţii care să contravină prevederilor acestora.”

Motivaţia acestei solicitări este întemeiată şi pe prevederile Legii nr. 188/1999 republicată şi modificată care prevede la art. 31 următoarele:

(1) Pentru activitatea desfăşurată, funcţionarii publici au dreptul la un salariu compus din: a) salariul de bază;

b) sporul pentru vechime în muncă;

(2) Funcţionarii publici beneficiază de prime şi alte drepturi salariale, în condiţiile legii.

(3) Salarizarea funcţionarilor publici se face în conformitate cu prevederile legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru funcţionarii publici”.

Art. 13 alin (2) din Legea 284/2010 stipulează următoarele „în cadrul fiecărei funcţii, salariile de bază se diferenţiază pe grade în cazul studiilor superioare şi studiilor superioare de scurtă durată şi pe trepte profesionale în cazul studiilor medii, respectiv pe grade profesionale în cazul funcţionarilor publici (…) “.

Concluzionând, în cadrul unui grad profesional nu există diferenţiere a salariului de bază în funcţie de trepte de salarizare, având în vedere că prevederile Legii 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, care făceau referire la treptele de salarizare au fost abrogate odată cu intrarea in vigoare a Legii nr. 284/2010.

În acest sens face referire la art. 41 din Legea 284/2010 potrivit căruia „la data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 63 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 63 – în carieră, funcţionarul public poate promova în funcţia publică, în condiţiile legii. Promovarea în clasă şi promovarea în grade profesionale nu sunt condiţionate de existenţa unui post vacant.”

2. La articolul 65 alineatul (2), litera b) se abrogă.

3. Articolul 67 se abrogă.

4. La articolul 69 alineatul (3), litera a) se abrogă.

Aşadar, sistemul unitar de salarizare, prin Legea 284/2010 şi Legea 285/2010 nu mai fac o diferenţiere a salariilor de bază în funcţie de trepte de salarizare existente până la intrarea în vigoare a Legii 284/2010, astfel în anul 2011, pentru personalul promovat în funcţii sau în grade, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plata pentru funcţiile similare din instituţia/autoritatea publică în care acesta este încadrat”, acesta reprezentând caracterul unitar al salarizării impus prin cele două acte normative.

În conformitate cu art. 38 si 39 alin (1) lit. d din Legea 53/2003-Codul Muncii, care prevăd în mod imperativ că salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege, iar limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate, salariaţilor fiindu-le garantat dreptul la egalitate de şanse şi tratament, inclusiv prin prisma unor consideraţii de natură constituţională (art. 16 şi 41 din Constituţia României).

II. CONSIDERAŢII PRIVIND DIFERENTELE SALARIALE DISCRIMINATORII GENERATE DE ELIMINAREA TREPTELOR DE SALARIZARE

Dupa cum arătam şi anterior, diferente salariale importante au rezultat ca urmare a abrogarii art. 67 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, articol care prevedea dreptul funcţionarilor publici de avansare în trepte profesionale.

Treptele profesionale desfiinţate aveau însă şi o componentă salarială, respectiv salariul funcţionarului public era diferenţiat în interiorul gradului profesional în funcţie şi de treapta profesională deţinută.

Această componenta salarială a treptelor rezultă din Anexa la prezenta cerere de chemare în judecată, în care am redat un extras din OG 9/2008, ultimul act normativ în care această componentă salarială a fost evidenţiată.

Odata cu disparitia treptelor de salarizare a disparut si posibilitatea functionarilor publici pe care acest reper temporal i-a suprins pe o anumita treaptă de salarizare să poată avansa şi să poată recupera decalajul salarial faţă de funcţionarul public care se afla de exemplu pe treapta maximă de salarizare aferentă fiecărui grad.

O atare soluţie nu poate fi acceptată, prin prisma unor considerente deja expuse, pe care le reiteram şi în prezenta expunere:

a). Art. 13 alin (2) din Legea 284/2010 stipulează următoarele „în cadrul fiecărei funcţii, salariile de bază se diferenţiază pe grade în cazul studiilor superioare şi studiilor superioare de scurtă durată şi pe trepte profesionale în cazul studiilor medii, respectiv pe grade profesionale în cazul funcţionarilor publici (…) “.

b). Asadar, în interiorul unui grad profesional nu există diferenţiere a salariului de bază în funcţie de trepte de salarizare, având în vedere că prevederile Legii 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, care făceau referire la treptele de salarizare au fost abrogate odată cu intrarea in vigoare a Legii nr. 284/2010;

c). Concluzionand, incepand cu 01.01.2011, pentru personalul promovat în funcţii sau în grade, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plata pentru funcţiile similare din instituţia/autoritatea publică în care acesta este încadrat”, acesta reprezentând caracterul unitar al salarizării impus prin cele două acte normative, Funcţionarul public de acelaşi grad profesional şi cu aceiaşi gradaţie de vechime, trebuind să aibă un salariu egal.

III. CONSIDERAŢII PRIVIND DIFERENTE SALARIALE DISCRIMINATORII GENERATE DE MODUL ÎN CARE ESTE RECOMPENSATĂ ATINGENREA TRANŞELOR DE VECHIME, RESPECTIV GRADAŢIILE 4 ŞI 5 , CONFORM ART. 10 ALIN .5 COROBORAT CU ART. 11 ALIN. 3 DIN LEGEA NR 284/2010.

Potrivit art. 10 alin. 5 din Legea nr. 284/2010, diferenta dintre doua clase de salarizare succesive este de 2,5% din salariul de baza, solda/salariul de functie, indemnizatia lunara de incadrare, utilizandu-se rotunjirea la a doua zecimala a coeficientilor de ierarhizare aferenti claselor de salarizare.

Art. 11 alin. 3 din acelaşi act normativ dispune : Transele de vechime in munca, in functie de care se acorda cele 5 gradatii potrivit alin. (2), respectiv clasele de salarizare, sunt urmatoarele:

gradatia 1 – de la 3 la 5 ani – 3 clase succesive de salarizare suplimentare fata de nivelul minim al fiecarei functii;

gradatia 2 – de la 5 la 10 ani – doua clase succesive de salarizare suplimentare fata de cele detinute pentru gradatia 1;

gradatia 3 – de la 10 la 15 ani – doua clase succesive de salarizare suplimentare fata de cele detinute pentru gradatia 2;

gradatia 4 – de la 15 la 20 de ani – o clasa succesiva de salarizare suplimentara fata de cele detinute pentru gradatia 3;

gradatia 5 – peste 20 de ani – o clasa succesiva de salarizare suplimentara fata de cele detinute pentru gradatia 4.

Diferente salariale discriminatorii apar pentru funcţionarii publici care trec de la transele de vechime 3 spre 4, respect transele 4 spre 5, deoarece beneficiul acordat este doar de 2,5 din salariul de bază, pentru depăşirea fiecărei tranşe de vechime din cele enunţate anterior.

II. CONSIDERAŢII PRIVIND DIFERENTELE SALARIALE DISCRIMINATORII GENERATE DE NEACORDAREA CLASELOR SUCCESIVE DE SALARIZARE – DREPT SPECIFIC POLITISTULUI LOCAL, FIECARE RECLAMANT SUFERIND O DIMINUARE CU 7,5% A SALARIULUI BRUT LUNAR.

Baza legală:

Pentru compensarea activităţii specifice, salariul de bază al poliţiştilor locali din cadrul Politiei Locale a municipiului Bistrita se majorează cu 3 clase de salarizare succesive, prin act administrativ al ordonatorului de credite, potrivit Notei nr. 3 din Capitolul I, lit.A, pct. d din Anexa nr. I – Familia Ocupatională de Functii Bugetare Administratie” din Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice.

În fapt, la nivelul unitătii pârâte, acest drept nu a fost acordat, reclamantii suferind o diminuare cu 7,5% a salariului de bază pe fiecare lună în care si-au desfăsurat activitatea.

Rezumând, rugăm onorata instanţă de judecată să ia act de următoarele fapte:

1. Reclamanţii au fost prejudiciaţi cu ocazia stabilirii salariilor atât în momentul promovării în gradul superior al funcţiei deţinute cât şi în momentul atingerii tranşelor de vechime.

2. Din interpretarea textului de lege menţionat, rezultă în mod cert, că pentru personalul promovat în cursul anului 2011 în funcţii sau în grade/trepte, salarizarea se face începând cu data promovării la nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare din instituţia/autoritatea publică în care acesta este încadrat.

3. Cum reclamanţii au fost promovaţi începând cu anul 2011, aceaştia trebuiau să beneficieze din momentul promovării de nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare din cadrul instituţiei publice în care au fost încadraţi;

4. Este adevărat că prin pct. III lit. B, teza penultimă din Anexa la Ordinul nr. 77/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, a fost definit nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare, în cazul funcţionarilor publici nou-încadraţi sau promovaţi, ca fiind cel corespunzător treptei 3 de salarizare utilizate în anul 2010, însă apreciem că aceste dispoziţii contravin spiritului Legii 285/2011, care prevede că în orice moment dat toţi funcţionarii publici care ocupă funcţii publice similare din cadrul aceleiaşi instituţii publice au dreptul să beneficieze de acelaşi nivel de salarizare ;

5. Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, detaliază articolul 2 din lege, dar în niciun caz nu poate să o modifice. Din această perspectivă, se poate spune că dispoziţia respectivă din Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi ministrului finanţelor publice nr. 77/2011 a fost concepută într-o manieră care nu respectă spiritul legii în aplicarea căruia a fost edictat acesta.

6. Aplicarea cu prioritate a dispoziţiilor art. 2 din Legea 285/2010, se impune şi din considerente de ordin general, care privesc posibilitatea instanţelor învestite cu soluţionarea oricărei cauze să facă aplicarea principiului ierarhiei forţei juridice a actelor normative.

Astfel, considerăm că trebuie să se ţină cont de actul normativ cu forţă juridică superioară, respectiv Legea nr. 285/20100 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, şi nu ordinul emis în aplicarea legii.

7. Prin urmare, Ordinul nr. 77/20011 are natura juridică a unui act normativ adoptat în executarea prevederilor Legii nr. 285/2010, astfel încât trebuia aplicat numai în limitele actului normativ cu forţă juridică superioară.

8. Această soluţie decurge şi din interpretarea dispoziţiilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, conform cărora “Actele normative date în executarea legilor, ordonanţelor sau a hotărârilor Guvernului se emit în limitele şi potrivit normelor care le ordonă”.

9. Astfel, apreciem că în mod greşit pârâta, la stabilirea salariului reclamanţilor în urma promovării într-un grad şi clasă superioară, a făcut aplicarea dispoziţiilor pct. III lit. B, teza penultimă din anexa din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 şi nu a art. 2 din Legea 285/2010, salariile astfel rezultate fiind inferioare celor încasate de un funcţionar public încadrat pe o funcţie similară, modul de stabilire a salariilor fiind unul greşit.

10. Art. 27 alin.2 din Legea nr.188 din 1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată şi actualizată, stipulează clar că „este interzisă orice discriminare între funcţionarii publici pe criterii politice, de apartenenţă sindicală, convingeri religioase, etnice, de sex, orientare sexuală, stare materială, origine socială sau de orice altă asemenea natură“.

11. Prevederile alin. (1) al art. 16 din Constituţia României, republicată, consacră următoarele: ”cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări”;

În lumina argumentelor mai sus prezentate, vă rugăm să dispuneţi admiterea acţiunii.

Probe solicitate: 1. depunerea la dosarul cauzei de către pârâtă a unei situaţii centralizatoare care să cuprindă următoarele date, pentru fiecare reclamant în parte, conform tabelului anexat prezentei cereri de chemare în judecată.

2. Stat de personal pentru functiile publice ocupate si vacante din cadrul Politiei Locale a municipiului Bistrita, aferent lunii august 2014.

3. Situatie a reclamantilor care să cuprindă functia, clasa , gradatia si salariul de bază al fiecăruia pe luna august 2014.

4. Situatie comparativă cu functia, clasa , gradatia si salariul de bază al fiecăruia reclamant pe luna aprilie 2014 din cadrul POLITIEI LOCALĂ BISTRITA,in comparatie cu functia, clasa , gradatia si salariul de bază AFLAT ÎN PLATĂ LA ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE – Primăria Bistrita.

În conformitate cu prevederile art. 583 din Codul de procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare, solicităm judecarea cererii şi în lipsa noastră.

Scutit de taxă de timbru conform OUG 80/2013.

Cu respect,

Georgiu Cristian

Preşedinte

PROBĂ: SITUAŢIE CENTRALIZATOARE PRIVIND CUANTUMUL SALARIULUI STABILIT PENTRU SALARIAŢII FUNCŢIONARI PUBLICI – nou angajaţi, nou promovaţi în grad profesional sau care au atins noi tranşe de vechime în muncă, inclusiv a diferitelor sporuri salariale cuvenite acestora

NUME, PRENUME

Funcţia de pe care a promovat

Funcţia pe care a promovat

Salariul stabilit în urma numirii/promovării/atingerii unei tranşe de vechime conform dispoziţiilor de stabilire a salariilor emise de angajator

Salariul stabilit pentru un funcţionar public încadrat pe o funcţie similară

Diferenţă salarială cuvenită funcţionarului public al cărui salariu a fost stabilit în mod greşit

(coloana 5- coloana 4)

 

Download

Actiune fp gradatii si trepte predata la Tribunal

 

Actiune al 13-lea final